Kreipimasis į J.E. Prezidentą V.Adamkų
Parašyta Administratorius 2008/12/24/ - 12:34

p r a š o m e :


- pasinaudoti Valstybės vadovui Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise vetuoti 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo lengvabūdiškai priimtą Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymą (projektas Nr.XIP-186(2)), kuriuo valstybės tarnautojams 2009 metams taikomas bazinis dydis sudaro 475 Lt, t.y. mažesnis už esamą.

- pasinaudoti Valstybės vadovui Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą, siekiant nustatyti ar tokio pobūdžio įstatymų pataisos atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją bei užkirsti kelią Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos naikinimui.

- priimant minėtus sprendimus įvertinti krizės akivaizdoje Seimo priimamus įstatymų projektus ne tik grynai „buhalteriniu“ ar ekonominiu bei viešųjų finansų aspektu, bet ir atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti viešąją tvarką bei sumažinti gilėjančių socialinių žaizdų sukeliamus padarinius.
Išplėstos naujienos
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas

Valstybės tarnautojų profesinė sąjunga

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Prokuratūros profesinė sąjunga

Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas


Lietuvos Respublikos Prezidentui 2008 12 23
Jo Ekscelencijai Valdui Adamkui Vilnius


P R A Š Y M A S
vetuoti įstatymą dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mažinimo ir kreiptis į Konstitucinį teismą


Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, susidurdamos su trumparegiškais ir „buldozeriu stumiamais“ Lietuvos Respublikos Seimo įstatymais, negali likti nuošalyje ir kreipiasi į J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų, prašydamos išklausyti ženklią dalį Lietuvos visuomenės atstovaujančių organizacijų pastabas.

Lietuvos Respublikos Seimas 2008-12-19 priėmė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymą (projektas Nr.XIP-186(2)), kuriuo nustatė, kad kitais metais valstybės tarnautojams taikomas bazinis dydis – 475 Lt.

Priimdamas šį įstatymą, Lietuvos Respublikos Seimas, pažeidė galiojančią teisę keliais aspektais ir tuo būdu pasielgė demonstratyviai antikonstituciškai.

Bazinis dydis nustatytas mažesnis nei galiojęs 2008 m. ir šis įstatymo projektas prieštarauja šiuo metu galiojančiam Valstybės tarnybos įstatymo 24 str. 2 dalies nuostatai, kad Bazinis dydis negali būti nustatomas mažesnis nei yra nustatytas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo priimtas įstatymas remiasi kitomis, paskubomis priimtomis įstatymų pataisomis, kurios nėra paskelbtos ir nėra galiojančios. Tokiu būdu, Lietuvos Respublikos Seimas priėmė šiuo metu teisei prieštaraujantį sprendimą, grįsdamas jį kitu, Seimo beatodairiškai skubotai priimtu įstatymo projektu, tokiu būdu kardinaliai keisdamas galiojančią teisinę sistemą, nepaisydamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisinės sistemos stabilumo, valdžių pasidalijimo ir kitų, fundamentalių teisinės-demokratinės valstybės principų.

Pažymėtina, kad valstybės tarnautojų darbo užmokesčio stabilumas yra garantuojamas įstatymu, išlaidos valstybės tarnybai yra neišvengiamos ir jos turi būti suplanuotos iš anksto. Ši nuostata nuosekliai išplėtota Lietuvos Respublikos administracinėje teisėje, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.

Bazinis valstybės tarnautojų dydis turėjo būti patvirtintas iki 2008 m. Seimo pavasario sesijos pabaigos, tačiau Lietuvos Parlamentas nepagrįstai delsė patvirtinti valstybės tarnautojų bazinį dydį, pažeisdamas teisinio stabilumo principą ir šiuo metu galiojančios teisės pamatinius principus bei nuostatas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymą, ne tik ignoravo galiojančią teisę, bet ir veikė kardinaliai priešingai, faktiškai sumažindamas valstybės tarnautojų darbo užmokestį: valstybės tarnautojų darbo užmokestis pagal šiuo metu galiojančią teisę (Valstybės tarnybos įstatymo 24 str.) turi būti nustatomas „<...>atsižvelgiant į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką <...>“.

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mažinimas, kai infliacija visus pastaruosius metus sudarė 15 proc. dydžio ir tebeauga, yra laikytina ne kuo kitu, kaip kvalifikuotų valstybės tarnautojų naikinimu. Norint išlaikyti efektyvų ir kvalifikuotą valstybės administravimo aparatą, būtina įvertinti valstybei dirbančių asmenų poreikius ir nustoti mokėti „pašalpas“ vietoj darbo užmokesčio.

Pažymime, kad Valstybės tarnautojų darbo užmokestis, nepaisant valstybės ekonominio augimo, buvo daugelį metų įšaldytas nuo 2003 m, valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui apskaičiuoti naudojamas dydis augo tik 2007 metais 12 Lt. (2,79 proc.) ir 2008 metais 48 Lt. (10,86 proc.). Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis mažinamas 3,1 proc.

Valstybei susidūrus su ekonomine krize, padidėjus nedarbui ir sumažėjus gyventojų pajamomis, visuomenėje paaštrėja ir kitos socialinės žaizdos – padidėja nusikalstamumas, apiplėšimų skaičius, blogėja psichinė visuomenės sveikata, daugėja savižudybių, nestabilios psichikos asmenų išpuolių. Tikėtina, kad visuomenėje gali kilti ir didesnių neramumų, visuotinio nepaklusnumo proveržių – su šiomis problemomis jau susiduria krizę anksčiau pajutusios valstybės. Šių aštrėjančių socialinių reiškinių ir grėsmių akivaizdoje, labai svarbu, kad valstybė tinkamai atliktų savo funkcijas – užtikrintų viešąją tvarką ir saugumą, valstybės sienos apsaugą, greitą ir efektyvų nelaimių likvidavimą. Valstybė, ilgą laiką taupiusi valstybei tarnaujančių asmenų sąskaita, krizės akivaizdoje negali imtis paties patogiausio taupymo būdo. Nepaprastai pavojinga tokiais, visai šaliai sudėtingais momentais, susilpninti vidaus tarnybos pareigūnų motyvaciją ir pasitikėjimą Lietuvos Respublika.

Labai svarbu įvertinti tai, kad susilpnėjęs viešasis saugumas yra reikšmingas ne tik Lietuvos Respublikai kaip nepriklausomai valstybei, bet ir kaip tarptautinių sutarčių dalyvei bei vienai iš išorinių Šengeno zonos sienų saugotojai. Jau dabar žiniasklaidoje pasirodo pranešimų apie blogėjančius viešojo saugumo rodiklius prie Šengeno zonos vidaus sienų. Tikėtina, kad prastėjanti kriminogeninė situacija gali ne tik pakenkti eurointegraciniams Lietuvos Respublikos procesams, bet ir pasukti Lietuvos Respublikos užsienio politiką kardinaliai priešinga linkme – Lietuva gali būti paprašyta palikti Šengeno sutartį kaip neatitinkanti saugumo reikalavimų. Šis aspektas viešosiose diskusijose iki šiol nutylimas, tačiau Lietuvos Respublikos Prezidentui, sprendžiančiam pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdančiam Lietuvos užsienio politiką, turėtų būti itin svarbus ir jį būtina turėti omenyje priimant sprendimus susijusius su vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokesčiu.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Seimas, priėmė ir kitas Valstybės tarnybos įstatymo, Teismų įstatymo pataisas, kuriomis, esant sudėtingai ekonominei situacijai parlamentui suteikiama teisė nustatyti mažesnį pareiginės algos bazinį dydį (projektai Nr. XIP-184 (2), Nr. XIP-185(2)) kuriais įtvirtinama nuostata, jog tvirtinamas bazinis dydis gali būti mažesnis už esamą tais atvejais, „<...>kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė“. Šitokia įstatymo formuluotė iš esmės visą valstybės tarnautojų ir teisėjų korpusą padaro finansų analitikų, žiniasklaidos ir politikų įkaitais – šiuo metu Lietuvoje dar nėra stebimas radikalus objektyvių ekonominių parametrų mažėjimas, nėra užfiksuota ekonomikos smukimo, recesijos, tačiau viešojoje erdvėje plačiai diskutuojama apie ekonominę krizę ir tai, kad ji „tikrai bus“. Nesame naivūs, tikime, kad finansų analitikai gerai atlieka savo darbą, tačiau manytina, kad įstatymu negalima nustatyti tokio reguliavimo, kuris leistų sumažinti tarnautojų ir teisėjų darbo užmokestį, atsižvelgiant vien tik į visuomenėje sklandančias kalbas ar vertinimus – bazinį dydžio pokyčius būtina susieti su nustatytais, pakankamai objektyviais ir kiek įmanoma tikslesniais kriterijais. Tik toks teisinis reguliavimas atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės, valdžių atskyrimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus ir būtų pateisinamas valstybės tarnautoju atžvilgiu.

Tokio netoliaregiško politinio sprendimo, esant rekordiniam metinės infliacijos dydžiui, pasekmėje valstybės tarnautojai gaus žymiai mažesnį, nei privalėtų būti, darbo užmokestį.

Jūsų Ekscelencija, atsižvelgdami į Tamstos ne vieną sykį, įvairių permainų metu, parodytą dėmesį įvairių Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų dėstomiems argumentams ir pozicijai, p r a š o m e :

- pasinaudoti Valstybės vadovui Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise vetuoti 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo lengvabūdiškai priimtą Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymą (projektas Nr.XIP-186(2)), kuriuo valstybės tarnautojams 2009 metams taikomas bazinis dydis sudaro 475 Lt, t.y. mažesnis už esamą.

- pasinaudoti Valstybės vadovui Lietuvos Respublikos Konstitucijos suteikta teise ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą, siekiant nustatyti ar tokio pobūdžio įstatymų pataisos atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją bei užkirsti kelią Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos naikinimui.

- priimant minėtus sprendimus įvertinti krizės akivaizdoje Seimo priimamus įstatymų projektus ne tik grynai „buhalteriniu“ ar ekonominiu bei viešųjų finansų aspektu, bet ir atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti viešąją tvarką bei sumažinti gilėjančių socialinių žaizdų sukeliamus padarinius.