Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Naujienos · Įstatai · Narystė · Diskusijų forumas2024/07/24/ - 06:02
Navigacija
Naujienos
Įstatai
Narystė
Straipsniai
Siuntimai
Taisyklės
Diskusijų forumas
Web nuorodos
Naujienų kategorijos
Kontaktai
Foto galerija
Paieška

Vartotojų tinkle
Prisijungusių svečių: 1
Prisijungusių narių nėra

Registruoti nariai: 20
Neaktyvūs nariai: 2
Naujausias narys: OrestasJuozupaitis

Draugai


Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos

Muitinės darbuotoju profesinės sąjungos svetainė

Prokuratūros darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga

Laikraštis Lietuvos profsąjungos


Įstatai
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PROFESINĖS SĄJUNGOS
ĮSTATAI

1.BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga (toliau Profesinė sąjunga) yra suvereni, savarankiška ir savaveiksmė Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, atstovaujanti visų lygių Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigų darbuotojus ir ginanti jų profesines (tarnybos, darbo), ekonomines ir socialines teises bei interesus.
Sutrumpintas Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinės sąjungos pavadinimas – VMI profesinė sąjunga.
2.Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, kitais teisės aktais, šiais įstatais, nusistovėjusia teismų praktika ir turi Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
3.Profesinė sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Profesinė sąjunga, siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų, gali užsiimti leidybine, gamybine-ūkine veikla, turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, būti paramos gavėja ir teikėja.
4.Profesinės sąjungos buveinė yra Lakštingalų 20, Lentvaris. Profesinė sąjunga turi antspaudą ir blankus su visais privalomais rekvizitais.
5.Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.
6.Sprendimai susirinkimuose, posėdžiuose, išskyrus šiuose įstatuose nustatytais atvejais, priimami jeigu juose dalyvauja daugiau nei ½ balso teisę turinčių dalyvių. Iš anksto balsavę raštu laikomi dalyvavusiais susirinkimuose, posėdžiuose, jei savo pareiškimą, su kuriuo supažindinami posėdžio dalyviai, pateikė iki balsavimo pradžios. Posėdžiams organizuoti gali būti panaudojamos elektroninės informacijos priemonės.
7.Visi sprendimai, išskyrus šiuose įstatuose nustatytais atvejais, priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiantis yra pirmininkaujančio balsas. Pirmininkaujantis neturi teisės susilaikyti. Balsavimui organizuoti gali būti panaudojamos elektroninės informacijos priemonės.
8.Profesinės sąjungos susirinkimai bei visų jos organų posėdžiai yra protokoluojami, o priimti sprendimai įforminami įstatymų nustatyta tvarka.
9.Visiems sprendimams priimti bei procedūriniams veiksmams atlikti, išskyrus šiuose įstatuose nustatytais atvejais, nustatomas bendras vieno mėnesio terminas.

2.PROFESINĖS SĄJUNGOS TIKSLAI
10.Ginti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų profesines, tarnybos (darbo), ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus kolektyviniuose ir individualiuose darbo santykiuose.
11.Ginti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų teisėtus interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, kitose valstybės ir nevyriausybinėse organizacijose.
12.Suvienyti Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigose veikiančias darbuotojų profesines organizacijas ir koordinuoti jų veiklą.
13.Skatinti, siekiant geresnių tarnybos (darbo) sąlygų ir tarnybos (darbo) santykių stabilumo, socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigų administracijomis.

3.PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLA
14.Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:
14.1.Atstovauja Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojus ir gina jų profesines, tarnybos (darbo), ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus kolektyviniuose ir individualiuose darbo santykiuose, pasirašo kolektyvines sutartis, susitarimus.
14.2.Atstovauja Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, kitose valstybės ir nevyriausybinėse organizacijose.
14.3.Kontroliuoja, kaip darbdavys ir jo atstovai laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, susitarimų, etikos normų.
14.4.Dalyvauja darbuotojų atestacijų, konkursų, nusižengimų nagrinėjimo, priedų skyrimo ir kitų komisijų ar darbo grupių darbe.
14.5.Siūlo traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, etikos normas, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.
14.6.Teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl teisės aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.
14.7.Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.
14.8.Gali jungtis su kitomis profesinėmis sąjungomis į susivienijimus ar į kitus junginius.
14.9.Bendradarbiauja su politinėmis partijomis, Seimo frakcijomis. Įstatymų nustatyta tvarka rinkiminėse kampanijose gali remti kandidatus į visų lygių renkamas institucijas.
14.10.Rengia susirinkimus, organizuoja mitingus, demonstracijas, streikus ir kitus masinius renginius.
14.11.Informuoja visuomenę ir profesinių sąjungų narius apie savo veiklą.
14.12.Gali gauti lėšų ir kitokio turto kaip paramą, įstatymų nustatyta tvarka iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų, fondų bei juridinių ir fizinių asmenų.
14.13.Konsultuoja Profesinės sąjungos narius teisiniais, ekonominiais, socialiniais klausimais, tiek, kiek tai susiję su Profesinės sąjungos nario darbo, ekonominiais, socialiniais interesais bei jo santykiais su darbdaviu.
14.14.Organizuoja darbuotojų švietimą teisės, ekonominiais, profesinių sąjungų veiklos ir kitais klausimais.
14.15.Dalyvauja kuriant palankias darbuotojų darbo, buities bei poilsio sąlygas. Esant galimybei teikia savo nariams materialinę paramą, organizuoja savo narių poilsį.
14.16.Naudojasi kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse teisės aktuose.

4.PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
15.Profesinės sąjungos nariais gali būti visų lygių Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigų darbuotojai. Tarnybos (darbo) santykių pasibaigimas savaime nenutraukia narystės Profesinėje sąjungoje.
16.Profesinės sąjungos nariais gali būti buvę Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigų darbuotojai.
17.Naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ir nutraukimo klausimus sprendžia Taryba.
18.Prašymas priimti į Profesinę sąjungą pateikiamas Tarybai raštu.
19.Atsisakyti priimti į Profesinę sąjungą galima tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas pagal Profesinės sąjungos įstatus negali būti jos narys arba yra pakankamo pagrindo įtarti, kad jis, būdamas Profesinės sąjungos nariu, savo veikla sąmoningai kenks Profesinės sąjungos interesams ar kompromituos ją. Šis nutarimas gali būti skundžiamas bendram Tarybos ir Valdybos posėdžiui (toliau - Išplėstinis posėdis).
20.Profesinės sąjungos steigėjai, pasirašę Profesinės sąjungos steigimo protokolą, tampa Profesinės sąjungos nariais be atskiro prašymo.
21.Profesinės sąjungos nariui išduodamas Profesinės sąjungos nario pažymėjimas, pasirašomas Profesinės sąjungos pirmininko ir tvirtinamas Profesinės sąjungos antspaudu.
22.Tuo metu, kai Profesinės sąjungos narys pagal darbdavio įgaliojimus atstovauja jam ar vykdo darbdavio funkcijas, jo narystė Profesinėje sąjungoje sustabdoma. Profesinės sąjungos nario prašymu narystė gali būti sustabdoma ir kitais pagrindais.

23.Narystė Profesinėje sąjungoje nutraukiama:
23.1.Raštu pareiškus norą išstoti iš Profesinės sąjungos. Šiuo atveju narystė nutraukiama nuo prašymo pateikimo momento.
23.2.Jeigu Profesinės sąjungos narys iš esmės pažeidė Profesinės sąjungos įstatus, jo veikla prieštarauja Profesinės sąjungos tikslams arba savo veiksmais sąmoningai kenkia Profesinės sąjungos interesams ar kompromituoja ją. Šiuo atveju narys pašalinamas iš Profesinės sąjungos ⅔ Tarybos narių sprendimu. Nutarimas dėl pašalinimo gali būti skundžiamas Išplėstiniam posėdžiui.
23.3.Jei Profesinės sąjungos narys nemoka nario mokesčio 3 mėnesius ir jis buvo dėl to įspėtas. Šiuo atveju Profesinės sąjungos Pirmininkas savo potvarkiu pašalina Profesinės sąjungos narį iš Profesinės sąjungos.
23.4.Mirus Profesinės sąjungos nariui.
23.5.Profesinei sąjungai nutraukus veiklą.

24.Profesinės sąjungos narys turi teisę:
24.1.Rinkti ir būti išrinktam į visus Profesinės sąjungos renkamus organus.
24.2.Teikti siūlymus visų lygių Profesinės sąjungos organams, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą.
24.3.Nemokamai gauti juridinę konsultaciją darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais tiek, kiek tai susiję su jo tarnybos (darbo) santykiais.
24.4.Būti atstovaujamais ir ginamais visose valdymo, teisėtvarkos organuose ir institucijose tiek, kiek tai susiję su jo tarnybos (darbo) santykiais.
24.5.Gauti paramą ir naudotis Profesinės sąjungos nariams teikiamomis lengvatomis, kitomis teisėmis ir garantijomis bei paslaugomis.

25.Profesinės sąjungos narys turi pareigas:
25.1.Laikytis Profesinės sąjungos įstatų, vykdyti jos vadovaujančių organų nutarimus bei kitus sprendimus.
25.2.Aktyviai dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje, organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose, streikuose, juos remti.
25.3.Laikytis profesinės etikos ir moralės normų.
25.4.Reguliariai mokėti nario mokestį.
25.5.Sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis.

5.PROFESINĖS SĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR JOS ORGANŲ KOMPETENCIJA
26.Profesinė sąjunga veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visų lygių Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigose.
27.Profesinės sąjungos organizacinę struktūrą sudaro centriniai vadovaujantieji ir kontrolės organai, apskričių Valstybinės mokesčių inspekcijų bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Profesinės sąjungos skyriai.
28.Centriniai vadovaujantieji ir kontrolės organai:
28.1.Profesinės sąjungos delegatų konferencija.
28.2.Profesinės sąjungos pirmininkas.
28.3.Išplėstinis posėdis.
28.4.Profesinės sąjungos taryba.
28.5.Profesinės sąjungos valdyba.
28.6.Profesinės sąjungos kontrolės komisija.

29.Centriniai vadovaujantieji ir kontrolės organai, o taip pat Profesinės sąjungos skyriai, veiklai vykdyti gali steigti jiems pavaldžius vykdomuosius organus.
30.Centrinių valdymo ir kontrolės organų nariai turi teisė dalyvauti visų lygių Profesinės sąjungos organų posėdžiuose ir susirinkimuose.

Profesinės sąjungos delegatų konferencija.
31.Profesinės sąjungos delegatų konferencija (toliau - Konferencija) yra aukščiausias Profesinės sąjungos valdymo organas.
Profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas laikomas Konferencija.
32.Konferenciją šaukia Profesinės sąjungos pirmininkas vieną kartą per trejus metus ir likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki centrinių valdymo organų įgaliojimų pasibaigimo.
33.Jei Konferencija neturi būtino kvorumo, šaukiama pakartotinė Konferencija. Ji laikoma teisėta nepriklausomai nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus.
34.Profesinės sąjungos pirmininkas, tarybos, valdybos ir kontrolės komisijos nariai yra Konferencijos dalyviai.
35.Neeilinę Konferenciją savo iniciatyva gali šaukti Profesinės sąjungos pirmininkas, taryba, kontrolės komisija, 1/5 Profesinės sąjungos narių.
36.Konferencijos priimti nutarimai yra privalomi visiems Profesinės sąjungos valdymo ir kontrolės organams, kiekvienam Profesinės sąjungos nariui.

37.Konferencija:
37.1.Nustato pagrindines Profesinės sąjungos veiklos kryptis.
37.2.Išklauso centrinių valdymo ir kontrolės organų ataskaitas ir vertina jų veiklą.
37.3.Renka ir atšaukia Profesinės sąjungos pirmininką, jo pirmąjį pavaduotoją, tarybą, kontrolės komisijos narius.
37.4.Priima sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Profesinę sąjungą.
37.5.Sprendžia klausimus dėl likviduojamos Profesinės sąjungos lėšų ir turto realizavimo.
37.6.Priima nutarimus ir rezoliucijas kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais.

Profesinės sąjungos pirmininkas
38.Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau - Pirmininkas) yra išrenkamas Konferencijoje, vienasmenis nuolatinis Profesinės sąjungos valdymo organas atstovaujantis Profesinei sąjungai ir jos nariams.
39.Pirmininkas renkamas trejiems metams ir vykdo savo pareigas iki naujo Pirmininko kadencijos pradžios.
40.Išrinktuoju laikomas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Kitas kandidatas, surinkęs daugiausia balsu, tampa Pirmininko pirmuoju pavaduotoju.
41.Pirmininkas atstatydinamas ⅔ Konferencijos delegatų balsų dauguma.
42.Jeigu Profesinės sąjungos pirmininkas negali eiti savo pareigų arba jam atsistatydinus, jo pareigas eina Pirmasis pavaduotojas.
43.Pirmininkas yra Konferencijos, Tarybos ir Valdybos narys.

44.Profesinės sąjungos Pirmininkas:
44.1.Organizuoja ir vadovauja Profesinės sąjungos tarybos ir valdybos darbui, pirmininkauja Konferencijos, Tarybos, Valdybos posėdžiuose bei Išplėstinio posėdžio metu.
44.2.Atstovauja Profesinei sąjungai ir jos nariams be atskiro įgaliojimo valdžios bei valdymo institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis.
44.3.Atstovauja Profesinei sąjungai ir jos nariams santykiuose su darbdaviu.
44.4.Vykdo nevalstybinę tarnybos (darbo) įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę ir turi teisę gauti informaciją iš darbdavio apie jo planuojamus veiksmus bei numatomas permainas, kurios gali įtakoti darbuotojų padėtį.
44.5.Nagrinėja Profesinės sąjungos narių skundus, pareiškimus ir pasiūlymus, priima atitinkamus sprendimus.
44.6.Turi teisę pavesti pavaduotojams spręsti savo kompetencijai priklausančius klausimus, atstovauti jam Valdybos posėdžiuose.
44.7.Sprendžia klausimus dėl Profesinės sąjungos lėšų ir turto panaudojimo.
44.8.Sudaro darbo sutartis su Profesinės sąjungos samdomais darbuotojais.
44.9.Savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, sprendimus ir potvarkius.
44.10.Sprendžia kitus į Tarybos ar Valdybos kompetenciją neįeinančius klausimus.

Profesinės sąjungos taryba
45.Profesinės sąjungos taryba yra Profesinės sąjungos kolegialus valdymo organas.
46.Tarybą sudaro Pirmininkas ir jo Pirmasis pavaduotojas bei išrinkti Konferencijoje trejiems metams trys asmenys, kurie tampa Pirmininko pavaduotojais.
47.Sudaryta Taryba vykdo savo pareigas iki naujos Tarybos kadencijos pradžios.
48.Pirmajam pavaduotojui, Tarybos nariui atsistatydinus, ar kitokiu būdu netekus galimybės dirbti Taryboje, naujas Pirmasis pavaduotojas arba Tarybos narys renkamas Išplėstiniame posėdyje.
49.Pirmininko pavaduotojai atstatydinami ⅔ Konferencijos delegatų balsų dauguma.
50.Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

51.Taryba:
51.1.Nustato Profesinės sąjungos veiklos krypčių įgyvendinimo priemones, turinį ir darbo organizavimo formas.
51.2.Šaukia Konferenciją ir atsako už jos paruošimą, organizavimą, nustato Atstovavimo normą į konferenciją ir jos darbotvarkę.
51.3.Metodiškai vadovauja Valdybos veiklai.
51.4.Steigia komitetus, komisijas Profesinės sąjungos veiklai organizuoti ir vykdyti, tvirtina jų darbo reglamentus.
51.5.Steigia Profesinės sąjungos skyrius ir tvirtina jų nuostatus. Priima sprendimus dėl jų reorganizavimo bei likvidavimo.
51.6.Sprendžia naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ir nutraukimo klausimus.
51.7.Renka narių reikalavimus, pasiūlymus, pageidavimus, juos apibendrina ir teikia darbdaviui ar kitoms institucijoms.
51.8.Nustato Profesinės sąjungos samdomų darbuotojų skaičių ir jų atlyginimus, įgalioja Pirmininko pirmąjį pavaduotoją pasirašyti darbo sutartį su Pirmininku.
51.9.Savo veiklai organizuoti gali priimti Tarybos darbo reglamentą.
51.10.Savo kompetencijos ribose leidžia privalomus visiems Profesinės sąjungos valdymo organams ir Profesinės sąjungos nariams Nutarimus.
51.11.Vykdo kitą nepriskirtą kitiems valdymo ir kontrolės organams veiklą.

Profesinės sąjungos valdyba
52.Profesinės sąjungos valdyba (toliau - Valdyba) yra patariamasis-vykdomasis Profesinės sąjungos organas.
53.Pagrindinė Valdybos užduotys - plėtoti ir populiarinti Profesinės sąjungos veiklą apskrityse.
54.Valdybos nariai yra Profesinės sąjungos pirmininkas bei Profesinės sąjungos skyrių pirmininkai.
55.Valdybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

56.Valdyba:
56.1.Organizuoja, vadovauja ir atsako už Profesinės sąjungos skyrių veiklą.
56.2.Teikia siūlymus Konferencijai, Pirmininkui, Tarybai, Kontrolės komisijai dėl Profesinės sąjungos veiklos gerinimo.
56.3.Steigia vykdomuosius organus Valdybos veiklai organizuoti ir vykdyti.
56.4.Savo kompetencijos ribose priima sprendimus, privalomus pavaldiems vykdomiesiems organams ir Profesinės sąjungos skyrių nariams.
56.5.Savo veiklai organizuoti gali priimti Valdybos darbo reglamentą.

Išplėstinis posėdis
57.Išplėstinis posėdis yra Profesinės sąjungos valdymo organas, bendra Pirmininko, Tarybos ir Valdybos narių darbo organizavimo forma spręsti sudėtingiausias problemas bei konfliktines situacijas.
58.Išplėstinis posėdis šaukiamas Pirmininko, Tarybos, Valdybos ar Kontrolės komisijos sprendimu, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
59.Išplėstinis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip ⅔ Išplėstinio posėdžio narių. Nutarimai priimami ⅔ balsų dauguma.
60.Išplėstinis posėdis, Tarybos ir Valdybos nariams pritarus, gali būti šaukiamas atitinkamai vietoj Tarybos ir Valdybos posėdžio.

61.Išplėstinis posėdis:
61.1.Turi teisę panaikinti Pirmininko, Tarybos, Valdybos ir Skyrių vadovavimo organų sprendimus.
61.2.Sprendžia naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ir nutraukimo klausimus.
61.3.Pirmajam pavaduotojui, Tarybos, Kontrolės komisijos nariui atsistatydinus, ar kitokiu būdu netekus galimybės dirbti Taryboje, renka naują Pirmąjį pavaduotoją, Tarybos narį arba kontrolės komisijos narį.
61.4.Sprendžia dėl Profesinės sąjungos įstojimo ir išstojimo į profesinių sąjungų susivienijimus.
61.5.Priima kitus nutarimus susijusius su Profesinės sąjungos veikla Pirmininko, Tarybos ar Valdybos kompetencijos ribose.

6.KONTROLĖS KOMISIJA
62.Kontrolės komisija yra Profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą kontroliuojantis organas.
63.Kontrolės komisiją sudaro trys asmenys, išrinkti Konferencijoje trejiems metams. Kontrolės komisija pavaldi ir atsiskaito tik Profesinės sąjungos Konferencijai ir Išplėstiniam posėdžiui.
64.Kontrolės komisijos nariais atstatydinami ⅔ Konferencijos delegatų balsų dauguma.
65.Kontrolės komisijos nariais negali būti pirmininkas, Tarybos, Valdybos nariai.
66.Kontrolės komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
67.Kontrolės komisija veiklai vykdyti turi teisę gauti visą informaciją apie Profesinės sąjungos gamybinę-ūkinę veiklą, lėšų ir turto panaudojimą.
68.Kontrolės komisija savarankiškai organizuoja ir vykdo veiklą, gali patvirtinti savo darbo reglamentą.
69.Kontrolės komisija apie nustatytus pažeidimus informuoja Konferenciją, Pirmininką, Tarybą, Valdybą ir Profesinės sąjungos narius.

7.PROFESINĖS SĄJUNGOS SKYRIAI
70.Profesinės sąjungos skyrius (toliau - Skyrius) yra Tarybos įsteigtas arba kitais pagrindais apskrityje veikianti kita Profesinė sąjunga arba jos padalinys.
71.Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus pirmininkas.
72.Skyriaus pirmininką trejiems metams renka atitinkamos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigos Profesinės sąjungos nariai Profesinės sąjungos narių susirinkime.
73.Skyriaus narių susirinkimas priima savo nuostatus, kurie negali prieštarauti Tarybos patvirtintiems Pavyzdiniams nuostatams.
74.Skyriaus pirmininkas ir Skyriaus narių susirinkime išrinkti valdymo organai, savo kompetencijos ribose, betarpiškai organizuoja ir kontroliuoja Profesinės sąjungos veiklą.

8. PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS
75.Profesinės sąjungos lėšas sudaro Profesinės sąjungos narių mokesčiai, tiksliniai įnašai, bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos pajamos ir įnašai.
76.Profesinės sąjungos lėšos naudojamos Profesinės sąjungos veiklai vystyti, esant galimybei Profesinės sąjungos narių paramai.
77.Profesinės sąjungos nario mokestis, sudarantis 1 procentą nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigoje gaunamo mėnesinio darbo užmokesčio atskaičius visus mokesčius, mokamas kas mėnesį. Nariui pageidaujant, mokestį iš Profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio centralizuotai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja buhalterija ir jį perveda į Profesinės sąjungos einamąją sąskaitą banke. Jei asmuo nedirba arba jo pajamos nėra reguliarios, atskiru Tarybos sprendimu jis gali būti atleistas nuo mokesčio arba nustatytas kitas pagrindas nario mokesčiui apskaičiuoti.
78.Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą ar įgytą turtą.
79.Profesinės sąjungos pirmininkas ir Taryba atsako už Profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų panaudojimą.
80.Išstojusiems ar pašalintiems Profesinės sąjungos nariams, taip pat tiems, kurių narystė nutrūko šiuose įstatuose numatytais atvejais, sumokėtas nario mokestis bei Profesinės sąjungos turto dalis negrąžinama.
81.Profesinės sąjungos lėšų ir turto panaudojimą nuolat kontroliuoja Kontrolės komisija.

9.ĮSTATŲ KEITIMAS
82.Keisti Profesinės sąjungos įstatus turi teisę Konferencija ir Išplėstinis posėdis.
83.Delegatų konferencija turi teisę be išlygų pakeisti Profesinės sąjungos įstatus.
84.Konferencija turi išskirtines teises keisti įstatų nuostatas, reglamentuojančias:
84.1.Nario mokesčio dydį.
84.2.Profesinės sąjungos Pirmininko, Tarybos ir Kontrolės komisijos išrinkimo ir atstatydinimo tvarką.
84.3.Profesinės sąjungos veiklos nutraukimą.

10. PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS REORGANIZAVIMAS, NUTRAUKIMAS
85.Profesinė sąjunga reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
86.Profesinės sąjungos reorganizavimo sąlygas rengia Taryba. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina Konferencija.
87.Nutraukusios veiklą Profesinės sąjungos turto realizavimo tvarka nustatoma Konferencijoje, kurios metu nutarta nutraukti Profesinės sąjungos veiklą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
88.Visi šiuose įstatuose neaptarti Profesinės sąjungos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

PATVIRTINTA:
Valstybinės mokesčių inspekcijos
profesinės sąjungos steigiamajame susirinkime
2007 m. kovo mėn. 17 d.

Susirinkimo pirmininkas
Vladimir Jakovlev

Susirinkimo sekretorius
Julijonas Aniukštis

Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo

Skirkite 2% paramą

Visos teisės saugomos © 2007 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Programini palaikymą atlieka Rimas Armaitis
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006Fusion 6 by: PHP-Fusion Themes5063813 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga Unikalių apsilankymų